para_50+

Cele statutowe naszej Fundacji:

  • Aktywizacja osób po 50 roku życia.
  • Wspieranie i wprowadzanie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, zawodowym, edukacyjnym oraz charytatywnym.
  • Podnoszenie jakości życia społecznego, a zwłaszcza osób 50+ poprzez promowanie zdrowego stylu życia ( aktywność fizyczna, psychiczna, zdrowe odżywianie się).
  • Walka i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, zawodowemu, finansowemu, kulturalnemu i cyfrowemu osób po 50 roku życia.
  • Wsparcie psychologiczne i motywacyjne osób 50+.
  • Niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub majątkowej, w szczególności osobom powyżej 50 roku życia.
  • Podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczanie zjawisk patologii społecznych, w tym w szczególności alkoholizmu i przemocy.
  • Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych i kulturalnych, a także prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.