para_50+

Cele statutowe Fundacji REAKTYWACJA 50+

 • Aktywizacja osób po 50 roku życia.
 • Wspieranie i wprowadzanie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, zawodowym, edukacyjnym oraz charytatywnym.
 • Podnoszenie jakości życia społecznego, a zwłaszcza osób 50+ poprzez promowanie zdrowego stylu życia ( aktywność fizyczna, psychiczna, zdrowe odżywianie się).
 • Walka i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, zawodowemu, finansowemu, kulturalnemu i cyfrowemu osób po 50 roku życia.
 • Wsparcie psychologiczne i motywacyjne osób 50+.
 • Niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub majątkowej, w szczególności osobom powyżej 50 roku życia.
 • Podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczanie zjawisk patologii społecznych, w tym w szczególności alkoholizmu i przemocy.
 • Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych i kulturalnych, a także prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.

Cele statutowe Fundacji są realizowane poprzez

 1. Wydawanie czasopism, wydawnictw, periodyków, portali, kalendarzy w formie papierowej i elektronicznej.
 2. Organizowanie przedsięwzięć związanych z wydawanymi przez Fundację wydawnictwami.
 3. Współdziałanie ze środkami społecznego przekazu.
 4. Utworzenie portalu tematycznego skierowanego do osób 50+.
 5. Działalność fotograficzno-modelingową skierowana do osób dojrzałych i seniorów.
  1. Organizacja warsztatów o takiej tematyce dla osób dojrzałych i seniorów.
 6. Organizowanie konkursów o tematyce zbieżnej z celami Fundacji, fundowanie nagród, stypendiów, finansowanie kursów i szkoleń w tym zakresie.
 7. Tworzenie i wdrażanie programów odpowiadających celom i zadaniom Fundacji;
 8. Organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń i innych imprez czy przedsięwzięć o tematyce zbieżnej z celami Fundacji.
 9. Opracowywanie i publikowanie materiałów związanych z zakresem działania Fundacji
 10. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 11. Wspieranie, w tym finansowe osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów w zakresie zbieżnym z celami fundacji.
 12. Organizowanie zbiórek publicznych, w tym za pośrednictwem Internetu i innych środków przekazu i komunikacji na odległość.
 13. Pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów, epidemii, pandemii oraz klęsk żywiołowych.